UBYTOVÁNÍ + ZAMĚSTNÁNÍ + BRIGÁDY (BESCHÄFTIGUNG + BRIGADEN) v Praze a v Německu

Nájem Praha Práce Německo
Řádná smlouva Bydlení
NOVINKAPříspěvek na bydlení Brigáda
Pomocné a Řemeslné profese vč. bydlení - Praha, Německo
NOVINKA  Spolubydlení Podnájem Nábor Ubytování Nekuřáci
Bez kauce Nájem Podnájem Sleva Zdarma internet Dlouhodobě
 
BRIGÁDY, ZAMĚSTNÁNÍ, UBYTOVÁNÍ - Firmám vybereme nejvhodnějšího zaměstnance na základě Vašich požadavků (odborná psychologická erudice a zkušenosti). Brigáda je příjem, který se do Příspěvku na bydlení   započítává. Je to podle určitého koeficientu, u žádné dávky to není tak, že by vzali mínus tu částku.
 
VŽDY ŘÁDNÁ SMLOUVA - viz ukázka níže        

 Sp.zn.: {byt_luzko}.{plati}/{akt_rok}

 


 

NÁJEMNÍ  SMLOUVA

TATO SMLOUVA byla uzavřena podle § 2201 a. n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

I.SMLUVNÍ STRANY

 

PhDr. Helena Hofmannová, nar. 29. 9. 1950,  datová schránka:  x42irxw, tel.: 725 065 588, e-mail: praha@konys.cz, Matějkova 2121/7 190 00 Praha 9, www.konys.cz (dále jen Pronajímatel)

a

{jmeno}                                   VS:     {rodne_cislo}                                    

Adresa trvalého pobytu:  {ulice},  {psc_mesto}

Tel.:    {mobil}                                         E-mail:  {email}

(dále jen Nájemce)

 

II.PŘEDMĚT NÁJMU 

 

Předmětem nájmu je lůžko, patro na spaní či jiný prostor s  příslušentstvím v nemovitosti {byt_nazev} na adrese Zenklova  460/86, Praha 8 v katastrálním území Libeň zapsané na LV č. 15448 (zkratka Z3),  kde PhDr. Helena Hofmannová je výlučným vlastníkem bytu a společných prostor  - Výpis z katastru nemovitostí v Příloze. Nájemce bere na vědomí, že Pronajímatel obhospodařuje více bytů v Praze a je vstřícný dohodě se přestěhovat  jinam v rámci  nájmů PhDr. Heleny Hofmannové.

 

III.            PODMÍNKY SMLOUVY

1.   Pronajímatel  přenechává nájemci  dočasně Předmět nájmu za účelem bydlení Nájemce se zavazuje včas hradit nájemné. Nájemce konstatuje, že si v Praze hledá práci, poněvadž je zde více možností zaměstnání než v místě trvalého bydliště Nájemce. Zatím NEMÁ, KDE BYDLET a momentálně si nájem s běžnou pražskou cenou nemůže dovolit, proto vítá i spolubydlení.  Pronajímatel i Nájemce berou  na vědomí, že azylové domy jsou  určeny pro  matky s dětmi, což Nájemce není. Domy na půl cesty jsou zřízeny  pro mladé lidi od 18 do 26 let, což Nájemce také není. 

2.       Výslovně se sjednává, že Nájemce bez souhlasu Pronajímatele  si v Předmětu  nemůže zřídit trvalé bydliště a ani  dlouhodobý pobyt  či sídlo firmy.

3.       Pronajímatel prohlašuje, že Předmět nájmu je způsobilý  k  bydlení  a Nájemce Předmět nájmu  přebírá  jak stojí a leží bez výhrad.  

4.       Nájemce  prohlašuje, že si před podpisem této Smlouvy Předmět nájmu prohlédl a že jej přejímají ve stávajícím stavu bez námitek. Souhlasí s nevratnou rezervační zálohou  4500 Kč.

 

IV. NÁJEMNÉ, POPLATKY,  ÚHRADA ZA SLUŽBY, VODU,  INTERNET A ENERGIE

1.1. Nájemce   se zavazuje platit Pronajímateli paušální Nájemné ve výši 4500 Kč měsíčně vždy nejpozději do 25.  kalendářního dne předchozího  měsíce. Cena energií jako je plyn, elektrika, služby odpad a internet jsou na náklady Pronajímatele.

 

1.2. Platbu je možno hradit na hotovosti proti dokladu v kanceláři Pronajímatele  na adrese Matějkova 2121/7,  Praha 9 či v místě dle dohody, popř. částku zaplatit zástupci s Plnou mocí panu Martinu  Geregovi, tel. 775 658 085, e-mail:  gerega.mg@gmail.com.  Úhradu je také možné poukázat na účet  u Air Bank, číslo účtu 1981178010/3030, VS:  {rodne_cislo}. 

1.3. V případě prodlení Nájemce  se zaplacením  Nájmu  se sjednává smluvní sankce 100 Kč za den prodlení.

1.4. Pokud Nájemci bude přiznán státní příspěvek, např. na bydlení nebo na hmotnou nouzi, nájem je možný jen za podmínky, že tento příspěvek bude přímo zasílán na účet Pronajímatele až do výše ceny nájemného.

 

V. DOBA NÁJMU (PODNÁJMU)

1.1. Strany sjednávají   dobu trvání nájmu do konce uhrazeného měsíce. Pronajímatel  přenechává Nájemci  Předmět nájmu od měsíce {mesic} {akt_rok} na dobu určitou do konce  roku 2025 s tím, že po dohodě může být doba nájmu prodloužena. Dohoda je vždy  bez sankcí pro obě strany. 

 

VI. UKONČENÍ SMLOUVY

5.                  Tato Smlouva zaniká:

a.                  Uplynutím Doby trvání nájmu, pokud Smlouva nebyla prodloužena.

b.                  Dohodou Stran o ukončení Smlouvy.

c.                   Písemnou výpovědí Pronajímatele nebo Nájemce, kde strany sjednávají   dobu trvání nájmu do konce uhrazeného měsíce.

d.                  Výpovědní lhůta nebyla sjednána, poněvadž doba trvání smlouvy je do konce uhrazeného měsíce, která počne běžet od následujícího měsíce od podání výpovědi

 

e)        Ukončení Nájmu sdělené ze strany Nájemce do 14. dne předchozího měsíce, vždy je bez sankcí. Pokud tato podmínka dodržena není, je nutno uhradit další měsíc  Nájemného.

 

f)          Dopředu uhrazené Nájemné se nevrací, ale je možno i je odbydlet  využitím t prostou do konce uhrazeného měsíce

 

VII.  SPECIFICKÁ UJEDNÁNÍ 

 

 1. V pokoji či v nebytovém prostoru může být  v Nájmu  pouze osoba po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného dokladu totožnosti. 

2. Příchod do místa Nájmu  je od 14:00 hodin, odchod z místa Nájmu  anebo při změně Nájmu  je do 10.00 hod. posledního dne v měsíci.

3. Užívání zařízení a vybavení  je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi, aby nedocházelo k možnosti jejich přenosu na ostatní. Jestliže tento fakt bude poskytovateli zatajen a ten jej následně zjistí, může takovéhoto člověka  bez finanční náhrady ihned vystěhovat.

4. V prostorách  nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jiné instalace a je zakázáno používat přímotopy a není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které slouží k osobní hygieně, nabíječek mobilních telefonů a jiné mobilní komunikace. 

6. Nájemník odpovídá v plném rozsahu za škody způsobené na majetku jím samým nebo  návštěvou. V případě  vzniklé škody je Nájemník  povinen ji uhradit na místě před svým odchodem. Výše škody se stanoví dohodou nebo stanoviskem příslušné odborné firmy. Nájemník má za povinnost bezodkladně ohlásit případné předchozí škody v místnosti   či na  zařízení. Pokud tak neučiní, má se za to, že dodatečně zjištěné škody způsobil sám.

7. Případnou ztrátu klíčů je Nájemník povinen nahlásit Pronajímateli bez prodlení   a uhradit škodu tímto způsobenou včetně nákladů spojených s výměnou zámků. 

8. Kouření v prostorách i poblíž  najatých prostor venku  je zakázáno, jde o hrubé porušení smlouvy pod podmínkou okamžité výpovědi s vystěhováním do 24 hodin  bez náhrady.

9. Pronajímatel neodpovídá za věci vnesené Nájemcem  do Předmětu nájmu a za věci v prostorách odložené. 

10. Při odchodu z Předmětu Nájmu je Nájemník povinen zhasnout světla, uzavřít okna a při ukončení  Nájmu  odevzdat klíče Pronajímateli nebo jeho zástupci.

11. V době od 21:00 hod. do 7:00 hod.  druhého dne je Nájemce   povinen dodržovat noční klid. 

12. V případě, že Nájemce  v průběhu Nájmu  svévolně zruší část svého Nájmu, nemá nárok na žádnou finanční náhradu. 

13. Nájemce    je povinen dodržovat  Provozní řád  platný v budově i obecně platné Požární směrnice. Vy.

14.  V případě vad na zařízení, rušení nočního klidu a jiných nedostatků je nutno kontaktovat  SPRÁVCE - Martin GEREGA,  tel. 775 658 085, e-mail:  gerega.mg@gmail.com

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1.1. Nájemci budou předány klíče od Předmětu nájmu, které je Nájemce povinen při ukončení platnosti této Smlouvy vrátit Pronajímateli nebo jeho zástupci.

 

1.2.Strany prohlašují, že podpisem této Smlouvy stvrzují, že vůči sobě nemají žádné nároky a případných minulých nároků se vzdávají. 

1.3. Souhlas s využitím a zpracováním osobních údajů Nájemce  uděluje Pronajímateli  a jeho zástupci na dobu 5 let od data podpisu této smlouvy.  

1.4. Jestliže se Nájemce s platbou Nájemného  zpozdí o více než 5 kalendářních dnů, je toto pokládáno za hrubé porušení smlouvy

1.5. Strany sjednávají smluvní pokutu 1000 Kč splatnou do deseti dnů po ukončení Nájmu, jestliže Nájemce do té doby nevrátí všechny klíče nebo nevystěhuje svoje věci

 

1.6. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou provedeních, z nichž každá Strana obdrží po jednom vyhotovení.

 

1.7. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oběma Stranami.


V Praze dne {dnes}                                                                                          V Praze dne {dnes}    …………………………………….                                                                      ……………………………………. 

                    Nájemce                                                                                                           Pronajímatel 

=============================================================================================

 

 Příloha: 1x

 

PŘÍLOHA


Číslo LV:

15448

Katastrální území:

Libeň [730891]

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Hofmannová Helena PhDr., Matějkova 2121/7, Libeň, 19000 Praha 9

 

Pozemky

Na LV nejsou zapsány žádné pozemky.

Stavby

Na LV nejsou zapsány žádné stavby.

Jednotky

Číslo

460/3

Práva stavby

Na LV nejsou zapsána žádná práva stavby.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha